Podpora hnízdění drobných dutinových pěvců v prostředí městských lesů Hradec Králové

Instalace budek na území Městských lesů Hradce Králové navazují na předchozí aktivity, sahající do počátků devadesátých let. Původní, rozpadající se linie budek byly postupně rekonstruovány a doplněny s cílem vytvořit dostatečnou hustoru budek tak, aby bylo jejich prostřednictvím možné podpořit i druhovou rozmanitost ptačích druhů v lesních kulturách.

V průběhu 9 let narostla jejich nabídka z počátečních 930 ks na 1595 ks. Počet hnízdících párů dutinových pěvců se na stejném území během cílené podpory zvýšil téměř 4 x. Hustota jedinců běžných druhů sýkor, podchycenou hlasovými projevy v jarním období, dosahuje dokonce 7 – 12 násobku v porovnání se srovnatelnými lesními porosty ve vzdálenějším okolí. V posledních letech narůstá i počet netopýrů a dravých druhů blanokřídlého hmyzu.

tabulka vývoje společenstva drobných dutinových ptáků Obsazenost budek v Městských lesů Hradce Králové od počátku řízené hnízdní podpory.

sloupcový graf vývoje společenstva drobných dutinových ptáků Vývoj počtu hnízdících párů ve společenstvu budkové populace dutinových pěvců v ML HK (podle abundance). Vysvětlivka: Sp = špaček obecný, Vp = vrabec polní, Sd = šoupálek dlouhoprstý, Lb = lejsek bělokrký, Rz = rehek zahradní, Br = brhlík lesní, Bl=sýkora lužní, Ba = sýkora babka, Pa = sýkora parukářka, Uh = sýkora úhelníček, Mo = sýkora modřinka, Ko = sýkora koňadra

V lesním prostředí s dostatkem hnízdních budek dochází k postupné obnově rovnovážného stavu mezi těmito hmyzožravými živočichy a jejich kořistí, primárně tvořenou širokým spektrem listožravého i savého hmyzu. Ve vztahu k lesnímu hospodaření se tedy ve zdejších lesních porostech daří podpořit samoregulační mechanismy, které lze zařadit k významným ekosystémovým službám. Stoupající početnost ptáků můžeme chápat jako vytváření preventivní pojistky proti přemnožování ekonomicky i ekologicky závažných skupin hmyzu.

S revitalizací populací dutinových živočichů současně významně narůstá biologická hodnota zdejšího prostředí. Kromě přímého hospodářského efektu je tak zvyšována i atraktivita prostředí pro veřejnost, školy i zájmové skupiny.


Mrkněte se i na další články: